Nuostatos ir taisyklės

Sąlygos ir nuostatos

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios “www.balinimojuosteles.lt” pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato “www.balinimojuosteles.lt” prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato Pirkėjo ir “www.balinimojuosteles.lt” tarpusavio teises ir pareigas naudojantis elektronine parduotuve svetainėje www.balinimojuosteles.lt.

1.2. Pardavėjas – “www.balinimojuosteles.lt”, privatus juridinis asmuo, kurio teisinė forma – veikla pagal verslo liudijimą.

1.3. Pirkti prekes interneto parduotuvėje www.balinimojuosteles.lt turi teisę išimtinai tik:

1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti el. parduotuvėje www.balinimojuosteles.lt. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.

1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.6. Pirkėjas, naudodamasis www.balinimojuosteles.lt, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jei Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju.

 1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Perkant internetu, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas išsirenka perkamą(-as) prekę(-es), suformuoja prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“ ir apmoka bendrą prekių kainą, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat prie kainos numatyti papildomi mokesčiai (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra, ir pinigai yra įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.

2.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Pardavėjo duomenų bazėje

 1. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

3.1. www.balinimojuosteles.lt pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

3.2. Pirkimui svetainėje www.balinimojuosteles.lt registracija negalima.

3.3. Pirkėjas išsirenka jam patinkančias prekes el. Parduotuvėje www.balinimojuosteles.lt, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 3.2 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis.

3.4. Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

3.5. Perkant internetu, užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.

3.6. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš pateiktų būdų:

3.6.1. per elektroninę bankininkystę SWEDBANK, SEB, DnB BANKAS, CITADELĖ BANKAS, DANSKE BANK, NORDEA, ŠIAULIŲ BANKAS;

3.6.2. banko kortele Visa, Mastercard;

3.6.3. apmokėjimas per kitas sistemas: MAXIMA kasose, Lietuvos pašto ir „Paypost“ skyriuose, „Lietuvos spauda“, „Narvesen“ kioskuose, „Perlas“ terminale bei banko skyriuose.

3.7. Pardavėjas siuntoje Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia sąskaitą faktūrą.

3.8. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, www.balinimojuosteles.lt privatumo politika. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.balinimojuosteles.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.

4.5. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

4.6. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas.

4.7. Interneto parduotuvės www.balinimojuosteles.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 1. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti www.balinimojuosteles.lt darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus Pirkėjo įsipareigojimus, numatytus Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti pirkėjo galimybę naudotis www.balinimojuosteles.lt

5.2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.balinimojuosteles.lt numatytos sąlygos

5.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.

5.5. Pinigų garantijos grąžinimo atveju, kuomet prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo taisyklės, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke.

5.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

5.7. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje www.balinimojuosteles.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

5.8. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

 1. Prekės

6.1. Elektroninėje parduotuvėje pavaizduotos prekės, kurias Pirkėjas gali įsigyti. Prekių spalva gali nežymiai skirtis nuo elektroninėje parduotuvėje pavaizduotos Prekės dėl naudojamų informacinių technologijų. Prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme, kurie gali skirtis nuo pavaizduotų prekės nuotraukų. Prekių aprašymas sudarytas pagal gamintojų pateiktą informaciją.

6.2. Prekių ir kitų paslaugų kainos (įskaitant, bet neapsiribojant, papildomi mokesčiai ir/ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos) www.balinimojuosteles.lt ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais be PVM. Pardavėjas nėra PVM mokėtojas. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.

 1. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje www.balinimojuosteles.lt, pasirenka prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.

7.2. Prekių pristatymo paslauga:

7.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;

7.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;

7.2.3. Pristatymo mokestis gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.

7.2.4. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.

7.3. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Pardavėjas įsipareigoja, kad įsigyta prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po Užsakymo patvirtinimo iš Pardavėjo pusės. Šie terminai yra preliminarūs. Jie taip pat netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Šalys dės visas pastangas suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą ir jei Pardavėjas ir Pirkėjas abipusiu susitarimu nesusitaria kitaip, Pirkėjas gali pasinaudoti šiose Taisyklėse įtvirtinta teise – atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties. Jei už prekes buvo sumokėta avansu, Pirkėjui per 14 dienų yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai.

7.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.5. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

7.6. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir (ar) kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

 1. Prekių grąžinimas

8.1. Įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus (pinigų grąžinimo garantija) per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, jei kokybiška prekė grąžinama pagal šių Taisyklių sąlygas, vadovaujantis LR teisės aktais.

Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo aktą ir atsiųsti el. paštu, adresu info@balinimojuosteles.lt. Per 2 (dvi) darbo dienas nuo prekių grąžinimo akto gavimo Pardavėjas suderina su Pirkėju prekės grąžinimo detales. Gavus Pirkėjo grąžintą prekę, atitinkančią šių taisyklių 8 skyriaus grąžinimo sąlygas, per 14 kalendorinių dienų Pardavėjas grąžina pinigus už prekes į užsakymo mokėtojo sąskaitą.

8.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

8.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje, nepradarytoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

8.3.4. Grąžinama kokybiška prekė (per 14 dienų) turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė)

8.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;

8.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;

8.3.7. Prekės įsigijimo ir grąžinimo kaštai tenka Pirkėjui, išskyrus atvejus kai grąžinama nekokybiška prekė – tokiu atveju prekės grąžinimo kaštai tenka Pardavėjui.

8.4. Return and exchange of goods of appropriate quality shall be carried out in accordance with Article 6.22810 of the Civil Code;

8.5. Nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

 1. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo pirkimo metu pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės www.balinimojuosteles.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

9.2. Visi skundai gali būti teikiami www.balinimojuosteles.lt elektroniniu paštu info@balinimojuosteles.lt

9.3. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.

 1. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pirkimo metu pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pirkimo metu pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir privalo užtikrinti, kad jie nebūtų perduoti tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės vconcept.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).

10.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

 1. Rinkodara ir informacija

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pirkimo metu nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.3. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11.4. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

 1. Baigiamosios nuostatos

13.1. “www.balinimojuosteles.lt” pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos (apie pakeitimus informuojant el. paštu, naujienlaiškiais, patalpinus informaciją svetainėje www.balinimojuosteles.lt)

13.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.

13.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;

įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

13.7. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, kaip numato taikomi teisės aktai, Jūs turite kreiptis į mus.

Privatumo politika

Gerbiame savo Klientų bei kitų duomenų subjektų teises į jų privačią informaciją ir apdorojame jų asmens duomenis teisėtai ir sąžiningai, kad pateisintume jų pasitikėjimą.

Renkame tik tuos Klientų duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse puslapiuose (toliau – Svetainė). Užtikriname, kad renkami ir apdorojami Klientų duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkretiems tikslams.

Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.

 1. Pagrindinės sąvokos

1.1 Bendrovė arba Asmens duomenų valdytojas – “www.balinimojuosteles.lt”, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas ir veikiantis asmuo pagal verslo liudijimą, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, esanti Elektroninės parduotuvės www.balinimojuosteles.lt administratoriumi.

1.2. Klientas arba Duomenų subjektas – veiksnus pilnametis, t. y. 18 (aštuoniolikos) ir daugiau metų fizinis asmuo arba nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau kaip 16 (šešiolika) metų ir tėvų arba rūpintojų sutikimą (išskyrus emancipacijos atvejį), kuris naudojasi Bendrovės Elektroninės parduotuvės Paslaugomis, kurio asmens duomenis tvarko Bendrovė vadovaujantis šia Privatumo politika bei Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

1.3. Elektroninė parduotuvė – Bendrovės elektroninė parduotuvė adresu www.balinimojuosteles.lt

1.4. Paslaugos – visos Bendrovės teikiamos paslaugos.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys

1.7. Slapukas – atitinkamas failas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš Elektroninės parduotuvės tinklapio į Elektroninės parduotuvės lankytojo kompiuterio kietąjį diską tam, kad Elektroninės parduotuvės administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat palaikyti tinkamą Elektroninės parduotuvės funkcionalumą.

1.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.9. Privatumo politika – reiškia šį dokumentą, nustatantį Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles, naudojantis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

Reikia pagalbos?

Prašome susisiekti su mumis el. paštu info@balinimojuosteles.lt ir mielai Jums padėsime.

Šypsokitės ir žavėkite 🙂

www.balinimojuosteles.lt komanda